Szkolenia

Szkoła RTZ. Edycja XXXVI

zapisz się
cena: 980 zł

Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu zaprasza na:
„Szkołę Racjonalnej Terapii Zachowania - RTZ. Edycja XXXVI“
Szkolenie będzie odbywało się w trzech zjazdach z możliwością pracy osobistej i superwizji.
Terminy zjazdów: 27-28.10, 24-25.11, 15-16.12.2018 r. PoznańRATIONAL BEHAVIOR THERAPY wywodzi się z nurtu terapii poznawczo-behawioralnej, a opiera się na zweryfikowanych naukowo teoriach uczenia się oraz neurofizjologii. Swoją metodę, jej twórca M.C.Maultsby, traktował przede wszystkim jako terapię krótkoterminową, łatwą do samodzielnego stosowania, niedrogą i skierowaną do szerokiej grupy odbiorców. RTZ jako zintegrowany system psychoterapii zajmuje się wszystkimi rodzajami ludzkich problemów na poziomie poznawczym, emocjonalnym, behawioralnym i egzystencjalnym.

 

Kurs adresowany jest do psychologów, psychoterapeutów, coachów, lekarzy, a także do wszystkich, którzy chcą nauczyć się nowych umiejętności samodoskonalenia i pracy nad sobą.
Pierwszy zjazd ma charakter wprowadzający, pozostałe mają na celu poszerzenie umiejętności praktycznej pracy z pacjentem. Podstawą dalszej części szkolenia jest prezentacja i omówienie przygotowanych wcześniej (w pracy nad sobą lub z pacjentem) formularzy Racjonalnej Samoanalizy.

 

W programie przewidziano wiele ćwiczeń utrwalających umiejętności praktyczne.
Osoby prowadzące szkolenie będą również prezentować pracę z wykorzystaniem metody na żywo.
Zagadnienia teoretyczne poruszane w czasie zjazdów:
Zjazd I :

Źródła i naukowe podstawy RTZ
Zdrowa semantyka
Etapy zmiany.
Psychosomatyczna teoria uczenia się.
Znaczenie oporu w terapii.
Wprowadzenie do Racjonalnej Samoanalizy (RSA)
Zjazd II :
Neurofizjologia emocji.
Racjonalna Wyobraźnia Emocjonalna
Motywacja.
Zastosowanie RTZ w terapii grupowej
Zjazd III :
Zastosowanie RTZ w konkretnych klasach problemów:
Lęk
Radzenie sobie ze złością.
Niskie poczucie własnej wartości
Poczucie winy
Poważna choroba somatyczna
Stany depresyjne i zespół wypalenia zawodowego

Prowadzący:
Joanna Zapała
- specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Certyfikowany Psychoonkolog i Superwizor Psychoonkologii PTPO. Certyfikowany Trener Racjonalnej Terapii Zachowania. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii jak i szkoleń z Racjonalnej Terapii Zachowania. Jest wykładowcą akademickim na Uniwersytecie SWPS gdzie prowadzi również dwa autorskie kierunki studiów podyplomowych.

Aurelia Dembińska – coach, pedagog, psychoterapeuta. Trener Racjonalnej Terapii Zachowania. Terapeuta, superwizor oraz trener Terapii Simontonowskiej. Certyfikowany Psychoonkolog i Superwizor Psychoonkologii PTPO. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej oraz zastosowaniu Racjonalnej Terapii Zachowania. Przez wiele lat prowadziła szkolenia RTZ z dr Mariuszem Wirgą i jego żoną Olą.

Opinie uczestników porzednich edycji:
O treści szkolenia:
"Dokładne omówienie treści, ćwiczenia w mniejszych grupach, parach ułatwiające pracę".
"W trakcie zajęć poczułam na własnej skórze efekt (ćwiczenie RSA), co zdecydowanie spełniło moje oczekiwanial".
"Przyszłam nastawiona na praktykę - jestem zadowolona, że było dużo ćwiczeń w parach".
"Otrzymałam nowe, ciekawe narzędzie do pracy z klientami".
"Możliwość praktycznego przepracowania tematu, informacja zwrotnia po ćwiczeniach".
„Nacisk na praktykę, gotowość do reagowania na potrzeby grupy.”
O prowadzących:
"Inspirujący i zaangażowani trenerzy".
"Szczególnie cenne wydało mi się pochylenie nad każdym pytaniem, wątpliwością, chęć pomocy".
"Kompetencja, spokój i zaangażowanie".
"Ciepło, wyrozumiałość, cierpliwość".
"Luz, swoboda w wymyślaniu przykładów życiowych, otwartość, poczucie humoru".

Koszt uczestnictwa:
980 zł całość
możliwość płacenia w 3 ratach po 380 zł

Przyjmujemy tylko kompletne zgłoszenia. Wpłata na konto wraz z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczna z rezerwacją miejsca. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność wpłat.
Obowiązuje 100% obecności podczas szkolenia. Nieobecnosci można odrobić na kolejnej edycji szkolenia ( o ile będą jeszcze wolne miejsca) po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu organizatorom.

Opłaty prosimy wnosić na konto:
Centrum Psychoterapii Integralnej
mBank 61114020040000300234442930
Na przekazie lub przelewie prosimy dopisać "RTZ XXXVI"
Szkolenie odbywać się będzie w godzinach: soboty 11:00 - 18:00, niedziele 9:00 - 15:00
Miejsce szkolenia: Centrum Psychoterapii Integralnej ul. Wierzbięcice 18/5 Poznań
Służymy pomocą telefonicznie kom. 502 99 44 97 lub mejlowo: info@cpi.poznan.pl

RTZ to nie tylko skuteczny program terapeutyczny, ale przede wszystkim nowoczesny sposób rozumienia siebie i innych.
Zapraszamy!


 
Grupa Balinta.

zapisz się
cena: 190 zł

 

GRUPA BALINTA


Celem Grupy Balinta jest stworzenie bezpiecznego środowiska, w którym lekarze/terapeuci mogą się przyglądać psychologicznym aspektom relacji z pacjentem, a przez to lepiej ją rozumieć.
Grupy Balinta to również superwizja w psychoterapeutycznym sensie.
Uczestnictwo w grupie Balinta może zapobiegać wypaleniu zawodowemu, zwiększyć satysfakcję lekarzy/teraputów z własnej pracy oraz dostarczać inspiracji do modyfikacji własnego postępowania względem danego pacjenta.
Podczas spotkań grupy dąży się do uświadomienia uczestnikom wagi relacji z pacjentem oraz zjawisk w niej zachodzących. Dostarczają one także okazji do przyjrzenia się owej relacji w nowym świetle czy uświadomienia sobie własnych zasobów i ograniczeń.

 

UCZESTNICTWO W GRUPIE BALINTA SPRZYJA:

• wzbogacaniu umiejętności postępowania z pacjentem
• rozwijaniu wrażliwość na emocjonalny wymiar pracy
• uczeniu rozumienia nieswoistych czynników terapeutycznych
• uczeniu samokontroli jakości i efektywności pracy
• wspieraniu w relacji z pacjentem
• rozwijaniu dojrzałość zawodowej i osobistej
• doświadczaniu konstruktywnej autorefleksji
• stanowi platformę dla wymiany doświadczeń uczestników grupy
• integracji zespołu
• przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu

 

Zgodnie z warunkami uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Grupy Balinta, zależnie od sposobu prowadzenia, mogą być traktowane jako część superwizji grupowej (do 50 sesji) lub doświadczenia własnego (do 50 sesji).

 

PROWADZENIE:

Katarzyna Lech
• Lekarz, absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej
• Specjalista Terapii Środowiskowej i Terapeuta Środowiskowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
• Psychoterapeuta, absolwent Podyplomowych Studiów z Psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego
• Psychodramatysta, Psychodramy Moreno w Polskim Instytucie Psychodramy
• Lider Grup Balinta Polskie Stowarzyszenie Balintowskie


CERTYFIKATY:
Każdy uczestnik, po zakończeniu cyklu warsztatów, otrzyma certyfikat Polskiego Instytutu Balintowskiego udziału w grupie Balinta – ilość godzin wyszczególniona na certyfikacie będzie zgodna z faktyczną liczbą godzin w której brał udział dany uczestnik, zgodnie z listą obecności.

 

TERMINY:
21.04 oraz 16.06.2018 r. – kolejne terminy zostaną ustalone wkrótce
Godziny trwania grupy: 11.00 – 15.00.

 

CENA:
190 zł/osoba

 

MIEJSCE I ZGŁOSZENIA:
Centrum Psychoterapii Integralnej ul. Wierzbięcice 18/5 Poznań
t. 618202746, 502994497, info@cpi.poznan.pl www.cpi.poznan.pl
 
Rozpoznawanie zaburzeń dysocjacyjnych

zapisz się
cena: 600 zł

 

Wczesna i przewlekła trauma związana z zaniedbaniem, nadużyciem fizycznym, seksualnym lub emocjonalnym, może skutkować poważnymi objawami psychiatrycznymi. Chociaż tego typu doświadczeniom poświęca się coraz więcej uwagi, to rozpoznawanie objawów posttraumatycznych, w szczególności dysocjacyjnych, nadal wydaje się niewystarczające. Pacjenci z historią traumy zgłaszają się do specjalistów zdrowia psychicznego z różnymi dolegliwościami i problemami, ale rzadko wiążą je z wydarzeniami urazowymi, unikają wspomnień związanych z traumą i niechętnie o niej mówią. 

Zaburzenia dysocjacyjne są ściśle związane z doświadczeniem traumy, jednak objawy dysocjacyjne często pomija się w diagnozowaniu i leczeniu osób poszukujących pomocy. U pacjentów tych dostrzega się przede wszystkim współistniejące problemy, np: zaburzenia depresyjne, osobowości, zaburzenia jedzenia, uzależnienia i wiele innych. Jeśli główna przyczyna zgłaszanych problemów - dysocjacja - pozostaje niezauważona, leczenie nie przynosi oczekiwanych skutków. W szczególności może to dotyczyć pacjentów, którzy mimo leczenia nie zgłaszają poprawy, prezentują niejasności diagnostyczne, niezrozumiałe objawy lub nieprzewidywalny przebieg dolegliwości. Bez adekwatnej diagnozy pacjenci nie otrzymają odpowiedniego leczenia, co przekłada się niekiedy na lata bezskutecznego przebywania w systemie lecznictwa psychiatrycznego. 

Jedną z przyczyn trudności diagnostycznych zaburzeń dysocjacyjnych jest fakt, że standardowe szkolenie profesjonalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym pomija tę grupę zaburzeń. Z tego względu, konieczne jest zdobycie dodatkowych umiejętności w rozpoznawaniu istotnych objawów i stawianiu na ich podstawie adekwatnej diagnozy. Niniejszy warsztat adresowany jest do psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów oraz innych osób zajmujących się zaangażowanych w pomoc ludziom z doświadczeniem traumy.  

W czasie dwudniowego warsztatu przedstawimy teoretyczne zagadnienia dotyczące rozpoznawania zaburzeń dysocjacyjnych, a uczestnicy będą mogli nabyć praktycznych umiejętności pozwalających rozpoznawać różne rodzaje zaburzeń dysocjacyjnych. Teoretyczna strona warsztatu pozwoli zdefiniować pojęcie dysocjacji i zrozumieć jej znaczenie jako mechanizmu psychopatologicznego w odniesieniu do teorii dysocjacji strukturalnej, która od lat '80 XX wieku rozwijana jest przez klinicystów holenderskich (Onno van de Hart, Ellert Nijenhuis, Suzette Boon). Z perspektywy tej teorii możliwe jest zrozumienie złożonej klinicznej prezentacji zaburzeń dysocjacyjnych. W trakcie warsztatu przedstawione zostaną szczegółowo objawy dysocjacji psychoformicznej i somatoformicznej. Omówione zostaną narzędzia przesiewowe (dostępne w polskich wersjach językowych) do badania tych objawów w zakresie ich stosowania w praktyce klinicznej. 

Głowna część warsztatu oparta będzie na wykorzystaniu ustrukturyzowanego wywiadu TADS-I (Trauma and Dissociation Symptoms Interview), którego autorkami są Suzette Boon i Helga Matthess. Jest to obszerny wywiad dostępny w języku polskim, który pozwala na rzetelne ustalenie rozpoznania zaburzeń dysocjacyjnych, którego stosowanie wymaga jednak pewnego przygotowania. Omówione zostaną poszczególne części wywiadu, a komentarze dotyczące poszczególnych pytań pozwolą na lepsze różnicowanie objawów dysocjacyjnych od niedysocjacyjnych.  Przedstawimy możliwe odpowiedzi pacjentów na poszczególne pytania wywiadu oraz wskażemy, w jaki sposób uściślać uzyskiwane informacje, aby ostatecznie zmierzać do postawienia właściwego rozpoznania. Cele te zostaną zrealizowane poprzez prezentacje materiału klinicznego oraz nagrań wideo z wywiadów diagnostycznych. Uczestnicy warsztatu będą mogli też samodzielnie dokonać kodowania fragmentu nagranego wywiadu, aby przedyskutować później trudności pojawiające się w tym zadaniu.

Prowadzenie:
Dr n. hum. Igor Pietkiewicz jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem SNP PTP. Kieruje Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją (www.swps.pl/cbtd) przy katowickim wydziale zamiejscowym Uniwersytetu SWPS, gdzie realizuje projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Jest kierownikiem akredytowanego przez SNP PTP programu stażowego do certyfikatu psychoterapeuty w CZP Feniks w Sosnowcu i prowadzi prywatą praktykę w Katowicach. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową pacjentów dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości i dysocjacyjnymi. Jest członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Traumy i Dysocjacji (ESTD).

Dr n.med. Radosław Tomalski jest psychiatrą, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem SNP PTP, kieruje dziennym oddziałem psychiatrycznym w CZP Feniks w Sosnowcu, prowadzi również praktykę prywatną w Katowicach. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową pacjentów dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości oraz z zaburzeniami psychotycznymi. W ostatnich latach zajmuje się również diagnozą i terapią zaburzeń dysocjacyjnych, a także bierze udział w projektach badawczych związanych z tymi zagadnieniami. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Jest przedstawicielem na Polskę Europejskiego Towarzystwa Traumy i Dysocjacji (ESTD).

Odwiedź naszą stronę: www.traumaidysocjacja.pl
 

Termin: 06-07.10.2018 r. 20 godz. szkoleniowych
Miejsce: Centrum Psychoterapii Integralnej 

 

 
Jak budować poczucie własnej wartości ?

zapisz się
cena: 250 zł

 

Warsztaty polecane wszystkim tym, którzy chcą pracować nad poprawą samooceny, pragną doświadczać siebie jako osoby kompetentnej w pokonywaniu podstawowych wyzwań stawianych przez życie i zasługującej na szczęście. Chcą zwiększyć wiarę we własną skuteczność oraz szacunek do siebie.

 

„Poczucie własnej wartości to nie wszystko, ale bez niego niewiele da się zrobić."

Nathaniel  Branden 

 

Żywione obawy często stają się samospełniającym się proroctwem, ponieważ na nieświadomym poziomie, potrzebujemy udowodnić sobie, że to w co wierzymy jest prawdą. Oczywiście brak poczucia własnej wartości nie wziął się znikąd, ale jak inni mogli dać nam to, czego sami nie posiadali?

 

Jak Ty będziesz mógł/a dać innym to, czego sam/a nie posiadasz?
Proponowane warsztaty stanowią inspirację do przerwania błędnej sztafety pokoleń. Podaruj sobie to, co naprawdę jest w życiu ważne.

Szkolenie ma charakter warsztatowo-seminaryjny z wykorzystaniem dużej ilości ćwiczeń praktycznych, pozwalających na aktywną pracę. Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach indywidualnych i grupowych.

 

Na warsztatach dowiesz się:
- Czym jest samoocena?
- Dlaczego jest ważna?
- Co można zrobić, aby podnieść jej poziom?
- Jaką rolę pełnią inni w jej kształtowaniu?


Będziemy pracować w oparciu o 6 filarów poczucia własnej wartości dr Nathaniela Brandena, amerykańskiego psychoterapeuty, czołowego propagatora koncepcji „ self-esteem” ( samouznanie).
Kolejne moduły warsztatu będą oparte o jeden z sześciu filarów:
1. Praktyka świadomego życia
2. Praktyka samoakceptacji
3. Praktyka życia celowego
4. Praktyka odpowiedzialności za siebie
5. Praktyka asertywności
6. Praktyka integralności osobistej
Na warsztatach wykorzystamy również techniki i narzędzia poznawczo-behawioralne służące do budowania samooceny.

  

Prowadzenie: Aleksandra Stanek
Aleksandra Stanek - psycholog, psychoterapeuta, coach , trener rozwoju osobistego i społecznego oraz biznesu. Posiada akredytację International Coach Federation (ICF). Posiada certyfikat trenera biznesu House of Skills. Jest certyfikowanym praktykiem metody Points of You/ The Coaching Game oraz licencjonowanym diagnostą Master Person Analysis ( MPA ). Od 2004 roku pracuje z grupami w zakresie treningów i szkoleń dotyczących rozwoju kompetencji osobistych, społecznych i przywódczych w życiu prywatnym oraz biznesie. Specjalizuje się w tematyce komunikacji, emocji, stresu, work-life balance oraz psychologicznych kosztów pracy ( m.in. wypalenie zawodowe).

 

Cel szkolenia:
Z mojego doświadczenia pracy terapeutycznej i coachingowej wynika, że problem poczucia własnej wartości jest jednym z najczęstszych trapiących nas problemów. Niezależnie od tego nad jakim tematem pracuję z klientem, prędzej czy później dochodzimy do punktu, w którym okazuje się, że osoba nie docenia i nie wierzy w siebie, a lęk przed oceną jest jednym z najczęściej towarzyszących. Trudno wtedy jest wziąć pełną odpowiedzialność za swoje życie i realizację własnego potencjału.
 

Termin warsztatu: 16 -17 czerwca 2018

Szkolenie odbywać się będzie w sobotę od 10:00 do16:00 i w niedzielę od 9:00 do 15:00, obejmuje 12 godzin dydaktycznych.

Koszt uczestnictwa: 250 zł

Cena warsztatu obejmuje:
- udział w zajęciach,
- materiały szkoleniowe,
- przerwy kawowe,
- certyfikat ukończenia warsztatu.


Miejsce szkolenia:
Centrum Psychoterapii Integralnej ul. Wierzbięcice 18/5 Poznań
Służymy pomocą telefonicznie: 502 99 44 97, 618 20 27 46
lub mailowo: info@cpi.poznan.pl

 

Zapraszamy !
 
Seksuologia w praktyce terapeutycznej.

zapisz się
cena: 250 zł

 

Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu zaprasza na szkolenie:
 

Seksuologia w praktyce terapeutycznej

 

Trudności dotyczące życia seksualnego pacjentów niejednokrotnie stanowią dla terapeutów duże wyzwanie zawodowe, a czasem są w procesie terapii w ogóle pomijane. Szkolenie podejmuje temat najczęściej występujących czynnościowych zaburzeń seksualnych, które mogą stać się przedmiotem oddziaływań terapeutycznych.
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania tematyki seksuologicznej w pracy terapeutycznej oraz zwiększenie poczucia kompetencji w tym obszarze.

Adresaci: Warsztat adresowany jest do psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, osób pracujących w zawodach medycznych oraz studentów ostatnich lat studiów kierunków: psychologia i pedagogika. Po zakończeniu warsztatu uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa. Szkolenie ma charakter warsztatowy i stanowi wprowadzenie do zagadnień seksuologii klinicznej.

 

Zakres tematyczny szkolenia:
1. Obraz kliniczny najczęściej zgłaszanych czynnościowych zaburzeń seksualnych.
2. Uwarunkowania psychologiczne trudności w funkcjonowaniu seksualnym.
3. Podstawowe strategie pracy terapeutycznej w przypadku zaburzeń seksualnych.
4. Indywidualne i partnerskie formy interwencji seksuologicznej.
5. Pomoc seksuologiczna a proces psychoterapeutyczny.

Prowadzenie:
Marcin Adamski - psycholog, psychoterapeuta, trener, seksuolog kliniczny Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (certyfikat nr 100). Praktykę psychologiczną prowadzi od 2007 r. Ukończył akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Czteroletni Kurs Psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Termin: 16 czerwca 2018 
Szkolenie odbywać się będzie w sobotę 16 czerwca 2018 w godzinach 9.00 - 18.00,
obejmuje 10 godzin dydaktycznych.
Maksymalna liczba uczestników 12 osób.

 

Zapraszamy !
 
.