Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

Terapia schematu może pomóc jednostce zidentyfikować wzorce myślenia i zachowania leżące u podstaw jej zdrowia psychicznego. Podejście to integruje elementy terapii poznawczo-behawioralnej, teorii przywiązania i szeregu innych, rozszerzając CBT o badanie emocji, eksplorację metod radzenia sobie z nieprzystosowaniem oraz źródeł obaw związanych ze zdrowiem psychicznym.

Pracujący tą metodą terapeuci współpracują z klientami w odkrywaniu źródeł niespełnionych potrzeb emocjonalnych aby wspierać rozwój poczucia ich własnej wartości i adekwatności oraz sposoby budowania dobrych relacji. Metoda ta pomaga także w osiąganiu ważnych dla klienta celów i pracy nad jego zdrowym i szczęśliwym doświadczeniem życiowym.

ROZWÓJ TERAPII SCHEMATU

Dr Jeffrey Young rozpoczął opracowywanie koncepcji terapii schematu w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku, gdy zauważył, że terapia poznawczo-behawioralna nie wykazuje dużej skuteczności w przypadku osób zmagających się z zaburzeniami osobowości. W poszukiwaniu bardziej efektywnej metody połączył elementy zaczerpnięte z nurtu Gestalt, z relacji z obiektem, z podejścia konstruktywistycznego i podejścia psychoanalitycznego w ujednoliconą modalność, która skupiała się na konkretnych zaletach każdego z nich.

Pierwszy Instytut Schema Therapy został otwarty na Manhattanie w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Wiele badań potwierdziło jego wysoką skuteczność w pracy z osobami zmagającymi się z zaburzeniami osobowości typu borderline. Badania nad dalszym rozwojem  i skutecznością metody trwają do dzisiaj. Niedawno, aby wprowadzić do pracy z klientem aspekt  duchowy,  terapia schematów została poszerzona o praktykę medytacji uważności.

JAK DZIAŁA TERAPIA SCHEMATU?

Kiedy potrzeby emocjonalne – podstawowe potrzeby dotyczące uczuć, przewodnictwa, miłości, schronienia i bezpieczeństwa – nie zostaną zaspokojone w dzieciństwie, jednostka może wejść w dorosłość z deficytem możliwości znajdowania sposobów ich zaspokajania  w sposób autonomiczny i w oparciu o zdrowe relacje z innymi. Terapia schematu opiera się na przekonaniu, że schemat nieadaptacyjny powstaje w odpowiedzi na takie niekorzystne doświadczenia z dzieciństwa. Wzory te można opisać jako nieadekwatne sposoby interpretowania zdarzeń życiowych i zachowania innych: jednostki mogą dokonywać niezdrowych wyborów, tworzyć toksyczne związki, prezentować braki w rozwoju umiejętności społecznych, angażować się w destrukcyjne wzorce zachowań, mieć słabe poczucie osądu i doświadczać poczucia bezwartościowości lub zwątpienia w siebie.

Rozpoznanie i modyfikacja schematu nieadaptacyjnego ma kluczowe znaczenie w terapii. Odkrywanie źródeł niezaspokojonych potrzeb emocjonalnych i uczenie się nowych sposobów budowania relacji ma pomóc klientom w konstruowaniu poczucia własnej wartości i adekwatności.

WYKORZYSTYWANIE TERAPII SCHEMATU

Terapia schematu została opracowana aby podnieść skuteczność praktyki terapeutycznej – Dr Young zauważył, że często nawet po ogólnie udanym leczeniu  pewne problemy okazywały się nie poddawać terapii. Opracowana przez niego metoda ma radzić sobie także z nimi.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że ten rodzaj terapii, jest często skuteczny w leczeniu następujących zaburzeń:

  • Zaburzenia osobowości
  • Przewlekła depresja
  • Problemy w relacjach
  • Zaburzenia lękowe
  • Zaburzenia zachowania
  • Zaburzenia stresowe pourazowe
  • Zaburzenia odżywiania
  • Niepokój
  • Uzależnienia

Wykazano, że terapia schematu jest szczególnie skuteczna w leczeniu zaburzeń osobowości typu borderline. Według badań osoby leczone rezygnowały z niej znacznie rzadziej niż z innych rodzajów terapii. Ponadto terapia schematu wykazała potencjał terapeutyczny w pracy z osobami z diagnozą osobowości narcystycznej.

Opracowanie i tłumaczenie: Monika Jagniewska, Joanna Zapała