Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

ANALIZA PRZETWARZANIA DANYCH

1.   Administrator danych osobowych
Administratorem danych jest Centrum Psychoterapii Integralnej Sp. z o.o. ( w skrócie CPI), ul. Ślusarska 6/3, 61-778 Poznań. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.

2.   Pochodzenie danych osobowych
Dane osobowe Centrum Psychoterapii Integralnej otrzymuje od klientów i uczestników spotkań w związku z prowadzeniem działalności usług terapeutycznych, szkoleń, warsztatów, wykładów organizowanych w siedzibie jak i poza CPI w Poznaniu jak i na terenie Unii Europejskiej.

3.   Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
CPI przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia w centrum usług terapeutycznych, umawiania i odwoływania wizyt, informowania o terminach szkoleń i warsztatów i ewentualnych zmianach ich dotyczących, a także wystawiania faktur za świadczone usługi.
A w szczególności do   obsługi zgłoszeń klientów – telefonicznych i mailowych.
Przetwarzanie obejmuje zakres działań   niezbędny do realizacji zadań wynikających z prawa polskiego i UE w tym w szczególności prawa podatkowego i rachunkowego.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik może wycofać w dowolnym momencie poprzez zgłoszenie takiego wniosku drogą mailową na adres centrum: info@cpi.poznan.pl

4.    Inspektor Danych Osobowych
Każdy użytkownik ma możliwość uzyskania informacji na temat  jego danych osobowych przetwarzanych przez Centrum Psychoterapii Integralnej. W tym celu należy złożyć zapytanie lub stosowny wniosek  do wyznaczonego inspektora danych osobowych pod adresem: info@cpi.poznan.pl

5.    Dane osobowe niezbędne do korzystania z usług Centrum Psychoterapii Integralnej
W celu sprawnego i zgodnego z prawem świadczenia usług  niezbędne jest podanie przez klienta następujących danych osobowych:

  1. imię nazwisko, numer telefonu – w przypadku osób zgłaszających się na terapię
  2. adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko – w przypadku osób zgłaszających się na szkolenie, wykład lub spotkanie
  3. nazwa firmy i jej NIP w przypadku chęci otrzymania faktur
  4. wizerunku – w przypadku chęci otrzymania nagrania ze szkolenia

Podając dane klient oświadcza, że są to jego dane osobowe.
Wszystkie dane klient podaje dobrowolnie i świadomie.
Klient  ma prawo do ich aktualizacji oraz usuwania.

6.   Uprawnienia klienta w  zakresie przetwarzanych danych.
Centrum Psychoterapii Integralnej gwarantuje ochronę wszystkich praw klientów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego.

CPI gwarantuje równocześnie, że przetwarzanie danych użytkowników będzie odbywało się w zgodzie z prawem, rzetelnie i przejrzyście, a zakres zbieranych danych jest adekwatnych do realizacji celów, do których są zbierane.

Klient ma prawo do usunięcia swoich danych. W takim przypadku dane będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie do czasu realizacji zadań wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego i ochrony konsumentów.

7. Prawo wniesienie sprzeciwu przez klienta
Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:
a) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazł się klient;
b) dane osobowe klienta przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

8.   Udostępnianie danych osobowych
Dane osobowe klientów CPI nie są udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem danych podawanych w celu wystawienia faktur – w tym i tylko w tym przypadku – dane  udostępniane są podmiotowi świadczącemu usługi księgowe, który także ma obowiązek zapewnić im ochronę. Dane udostępniane są także terapeutom współpracującym z CPI podejmującym pracę ze zgłaszającym się w tym celu klientem, którzy złożyli pisemne lub ustne oświadczenie o zapoznaniu się z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych i wdrożeniu ich w życie.

9.   Czas przechowywania danych osobowych
Dane osobowe są przechowywane przez okres pięciu lat a następnie usuwane.

10. Sposób przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe osób zapisujących się na terapię – imię i nazwisko, numer telefonu bezpośrednio po uzyskaniu ich w rozmowie telefonicznej lub wiadomości mailowej są zapisywane w formie elektronicznej i papierowej.
Do urządzeń elektronicznych (aparaty telefoniczne, laptopy), których używamy do naszej pracy, maja dostęp tylko i wyłącznie osoby upoważnione przez administratora. Urządzenia zabezpieczone są hasłami przechowywane w zamykanych na klucz szufladach, które znajdują się w zamykanym na klucz biurze.

11. Bezpieczeństwo danych i zmiana polityki prywatności
Administrator danych  na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz zgodności ich przechowywania oraz przetwarzania z prawem polskim i UE. Dostęp do danych mają jedynie upoważnione osoby współpracujące, które  przetwarzają dane wyłącznie w celach i w zakresie, do których zostały upoważnione. Polityka bezpieczeństwa danych jest na bieżąco monitorowana, weryfikowana i w miarę potrzeb aktualizowana.