Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

REGULAMIN SZKOLEŃ – organizowanych przez Centrum Psychoterapii Integralnej

 1. Centrum Psychoterapii Integralnej, zwany w treści Organizatorem, organizuje i prowadzi szkolenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Jednostką Organizatora odpowiedzialną za prowadzenie i organizację szkoleń jest CPI TRAINING dalej jako Organizator.
 3. Przyjęcie na szkolenie następuje na podstawie kolejności zgłoszeń. Zgłoszenie oznacza zamówienie usługi szkoleniowej przez wypełnienie formularza oraz dokonanie wpłaty. W niektórych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do pobierania od uczestników szkoleń przedpłaty określonej przy opisie danego szkolenia.
 4. Kandydat, kandydatka przystępujący/a do szkolenia ma obowiązek uiścić opłatę za szkolenie w terminie wyznaczonym przez Organizatora. Nie później niż w ciągu trzech (3) dni od daty dokonania zgłoszenia. Kandydat, kandydatka która dokona zgłoszenia a nie dokona wpłaty w wyznaczonym terminie zostaje zapisana na listę rezerwową uczestników szkolenia.
 5. Kandydat, kandydatka przystępujący/a do szkolenia ma obowiązek uiścić opłatę za szkolenie w terminie wyznaczonym przez Organizatora. Nie później niż w ciągu trzech (3) dni od daty dokonania zgłoszenia. Kandydat, kandydatka która dokona zgłoszenia a nie dokona wpłaty w wyznaczonym terminie zostaje zapisana na listę rezerwową uczestników szkolenia.
 6. Wpłaty należy dokonywać w walucie PLN przelewem bankowym na rachunek bankowy: Centrum Psychoterapii Integralnej ul. Wierzbięcice 18/5, 61-568 Poznań mbank 85 1140 2004 0000 3702 8111 9816 w tytule podając numer zamówienia lub imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki.
 7. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na czternaście (14) dni lub mniej dni kalendarzowych przed terminem szkolenia kandydatowi, kandydatce nie przysługuje zwrot opłaty za szkolenie. W szczególnych przypadkach możliwe jest uczestniczenie w kolejnej edycji szkolenia, na podstawie wpłaty dokonanej na poczet szkolenia, z którego kandydat/kandydatka był/a zmuszony/a zrezygnować.
 8. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na piętnaście (15) dni kalendarzowych lub więcej dni kalendarzowych przed szkoleniem kandydat/ kandydatka otrzymuje zwrot 100 % kwoty wpłaconej na rzecz szkolenia.
 9. Rachunki/ faktury – wystawiane są podczas superwizji.
 10. Organizator jak również prowadzący zajęcia mają prawo zweryfikować obecność uczestników podczas zajęć. W wypadku nieobecności osoby, która podpisała się na liście obecności Organizator/prowadzący ma prawo zaznaczyć to na liście obecności. W takim wypadku będzie to traktowane tożsamo z brakiem podpisu na liście obecności. Organizator/prowadzący zajęcia mają prawo sprawdzać listę podczas szkoleń online – brak reakcji ze strony uczestnika będzie traktowany jak nieobecność podczas zajęć.
 11. Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie / certyfikat / dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Zaświadczenie o ukończeniu zajęć jest wystawiane na podstawie obecności na całych zajęciach/cyklu zajęć. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wystawienia zaświadczenia/certyfikatu/dyplomu przy nie spełnieniu przez uczestnika zajęć powyższego warunku. Formalnie jest to brak podpisu na liście obecności (osobno za każdy dzień zajęć) lub braku udziału podczas zajęć on line – brak zalogowania się, wyłączona kamera.
 12. Uczestnik może uzyskać bezpłatnie jeden (1) duplikat zaświadczenia.
 13. W przypadku szkoleń online certyfikat/zaświadczenie/dyplom wydawane są w formie elektronicznej. Na prośbę uczestnika/uczestniczki może otrzymać certyfikat w formie papierowej, przesyłany listem poleconym za dodatkową opłatą uzależnioną od adresu odbiorcy.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na siedem (7) dni kalendarzowych przed terminem realizacji z powodu zgłoszenia zbyt małej ilości kandydatów. W takiej sytuacji zobowiązany jest wyłączenie do zwrotu wpłaconej kwoty.
 15. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora jest on wyłączenie zobowiązany do zwrotu wniesionej przez kandydata opłaty za szkolenie i nie jest on odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek odwołania szkolenia.
 16. Szkolenia online mogą być nagrywane. Informacja taka zawarta jest przy opisie danego szkolenia. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w ramach uczestnictwa w danym szkoleniu. Zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku w nagraniach ze szkolenia – przekazywanych uczestnikom danego szkolenia oraz materiałach promocyjnych w mediach społecznościowych. Zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo. Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia i wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższym zakresem pozostaje całkowicie dobrowolne. Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z przepisów prawa.
 17. Wszelkie kwestie dotyczące warunków zgłoszenia, udziału, braku możliwości udziału spóźnień, kwestii technicznych itp. kwestii – uczestnik/uczestniczka szkolenia zobowiązuje się ustalać mailowo przez przesłanie wiadomości mail na adres szkolenia@cpi.poznan.pl lub telefonicznie +48 576 244 001.
 18. Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 roku.

REGULAMIN SUPERWIZJI – organizowanych przez Centrum Psychoterapii Integralnej

 1. Centrum Psychoterapii Integralnej, zwany w treści „Organizatorem” organizuje i prowadzi superwizje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Jednostką Organizatora odpowiedzialną za prowadzenie i organizację superwizji jest CPI TRAINING dalej jako Organizator.
 3. Przyjęcie na superwizje następuje na podstawie zgłoszenia, spełnienia wymaganych kryteriów. Zgłoszenie oznacza zamówienie usługi superwizyjnej przez wypełnienie formularza – zamówienie usługi / zgłoszenie za pomocą przesłanej wiadomości mail na adres szkolenia@cpi.poznan.pl oraz dokonanie wpłaty. W niektórych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do pobierania od uczestników superwizji – superwizantów przedpłaty określonej przy opisie danej superwzji.
 4. Wpłaty należy dokonywać w walucie PLN przelewem bankowym na rachunek bankowy: Centrum Psychoterapii Integralnej ul. Wierzbięcice 18/5, 61-568 Poznań mbank 85 1140 2004 0000 3702 8111 9816 w tytule podając numer zamówienia lub imię i nazwisko superwizanta/superwizantki.
 5. Kandydat, kandydatka przystępujący/a do superwizji ma obowiązek uiścić opłatę za superwizje w terminie wyznaczonym przez Organizatora. Nie później niż w ciągu trzech (3) dni od daty dokonania zgłoszenia. Kandydat, kandydatka która dokona zamówienia usługi a nie dokona wpłaty w wyznaczonym terminie zostaje zapisana na listę rezerwową uczestników superwizji.
 6. W przypadku cyklu spotkań superwizyjnych superwizant/superwizantka decyduje się i potwierdza udział we wszystkich spotkaniach w ramach cyklu oraz zobowiązuje się do uiszczenia wskazanej przez Organizatora opłaty za udział w pełnym cyklu spotkań superwizyjnych. Nieobecność podczas spotkania nie zwalnia superwizanta/superwizantki z konieczności opłaty za spotkanie w którym nie wziął / nie wzięła udziału.
 7. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od w/w obowiązku.
 8. W przypadku rezygnacji ze superwizji na czternaście (14) dni lub mniej dni roboczych przed terminem rozpoczęcia cyklu superwizji superwizantowi, superwizantce nie przysługuje zwrot opłaty za superwizje. W szczególnych przypadkach możliwe jest uczestniczenie w kolejnej edycji superwizji, na podstawie wpłaty dokonanej na poczet superwizji, z którego superwizant/superwizantka był/była zmuszony/zmuszona zrezygnować.
 9. W przypadku rezygnacji z superwizji na piętnaście (15) dni lub więcej dni roboczych przed superwizją superwizant/superwizantka otrzymuje zwrot całości kwoty wpłaconej na rzecz superwizji.
 10. Rachunki/ faktury – wystawiane są podczas superwizji.
 11. Organizator jak również prowadzący superwizję – superwizor mają prawo zweryfikować obecność uczestników podczas superwizji. W wypadku nieobecności osoby, która podpisała się na liście obecności Organizator/superwizor ma prawo zaznaczyć to na liście obecności. W takim wypadku będzie to traktowane tożsamo z brakiem podpisu na liście obecności. Organizator/superwizor mają prawo sprawdzać listę podczas superwizji online – brak reakcji ze strony superwizanta/superwizantki będzie traktowany jak nieobecność podczas superwizji w danym terminie.
 12. Superwizant otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w superwizji. Zaświadczenie o ukończeniu superwizji jest wystawiane na podstawie obecności w całym cyklu superwizji. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wystawienia zaświadczenia przy nie spełnieniu przez superwizanta/superwizantkę powyższego warunku. Formalnie jest to brak podpisu na liście obecności (osobno za każdy dzień) lub braku udziału podczas superwizji on line – brak zalogowania się, wyłączona kamera.
 13. Uczestnik superwizji – superwizant / superwizantka otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w superwizji.
 14. W przypadku superwizji online zaświadczenie wydawane są w formie elektronicznej. Na prośbę superwizanta/superwizantki może otrzymać zaświadczenie w formie papierowej, przesyłany listem poleconym za dodatkową opłatą uzależnioną od adresu odbiorcy.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania superwizji najpóźniej na siedem (7) dni kalendarzowych przed terminem realizacji z powodu zgłoszenia zbyt małej ilości kandydatów. W takiej sytuacji zobowiązany jest wyłączenie do zwrotu w całości wpłaconej kwoty lub po akceptacji uczestnika przeniesiona na następny wyznaczony termin superwizji.
 16. W przypadku odwołania superwizji przez Organizatora jest on wyłączenie zobowiązany do zwrotu wniesionej przez kandydata/kandydatkę opłaty za superwizje i nie jest on odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek odwołania superwizji.
 17. Wszelkie kwestie dotyczące warunków zgłoszenia, udziału, braku możliwości udziału spóźnień, kwestii technicznych itp. kwestii superwizant/superwizantka zobowiązuje się ustalać mailowo przez przesłanie wiadomości mail na adres szkolenia@cpi.poznan.pl lub telefonicznie +48 576 244 001.
 18. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie superwizji będą ogłaszane, przekazywane na min. 14 dni przed wejściem danych zapisów w życie.
 19. Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 roku.