Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

Regulamin szkoleń/warsztatów organizowanych przez CPI

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu/warsztacie jest rejestracja – telefoniczna pod nr 576244001 lub mailowa na adres szkolenia@cpi.poznan.pl oraz wysłanie formularza zgłoszeniowego (klikając na przycisk „Zapisz się” przy wybranym szkoleniu www.cpi.poznan.pl wraz z dowodem wpłaty).
 • Wpłaty należy dokonać przelewem bankowym na konto bankowe: 61114020040000300234442930. W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia/warsztatu.
 • W przypadku przesłania formularza, dokonania wpłaty i oddalenia uczestnictwa z powodu wyczerpania miejsc lub odwołania zajęć z winy organizatora, całkowita kwota wpłaty zostanie zwrócona na konto wskazane przez wpłacającego w ciągu 7 dni od daty odwołania zajęć.
 • W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu:
  – jeśli rezygnacja nastąpiła na miesiąc przed terminem zajęć kwota wpłaty zostaje zwrócona w całości lub przesunięta na kolejne proponowane przez CPI zajęcia szkoleniowe, lub odstąpiona, innemu wskazanemu przez wpłacającego, uczestnikowi (maksymalnie w ciągu jednego roku)
  – jeżeli rezygnacja nastąpiła po tym terminie, nie później jednak niż na 10 dni przed zajęciami, osoba dokonująca wpłaty zostanie obciążona kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia
  – dokonanie rezygnacji w późniejszym terminie spowoduje obciążenie wpłacającego kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia.
 • O przyjęciu na szkolenie/warsztat decyduje kolejność wpłat.
 • Rachunki wystawiane są podczas szkolenia.
 • Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania, służą pomocą w poszukiwaniu miejsc noclegowych.
 • Uczestnik upoważnia Organizatora do administrowania podanymi danymi personalnymi dla celów kwalifikacji i szkolenia w ramach obowiązujących przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Ośrodek nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
 • Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztacie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.